Tjänster för bolag

Uppväckande av ett gammalt bolag innebär att ett eller två möten hålls dit alla berörda markägare kallas. På det första mötet väljs nya sysslomän för bolaget. På mötena kan man besluta om rensning av fåror mm.

 

Uppdatering av kostnadsfördelning innebär att den gamla figurkartan skannas och sätts in på en ny karta med de nya rårna. Nya figurer ritas enligt de gamla figurerna men med de nya rårna. Figurerna graderas enligt den gamla planen dock så att graderingsvärdet för markanvändningen justeras så att de överensstämmer med dagens användning.

 

Utpålning av gammal plan innebär att fårornas mittlinje kartläggs och med stöd av dessa samt laserskannad höjddata beräknas xyz-koordinater för fårorna. Dessa märks ut så att åtminstone slänternas övre kant märks ut, ibland kan också fårans mitt eller slänternas nedre kant märkas ut. Dessutom sätts höjdflaggor ut på åtminstone ena sidan av diket på de utsatta pålarna.

 

Utlåtanden för broar, trummor och rörläggningar mm.